http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - wykonanie placu zabaw 
Rok 2014
 
data publikacji:  11-04-2014 | 17:39
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2014 | 12:21
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - numer ogłoszenia: 87843 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014 treść
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - wykonanie szkolnego,
dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - numer ogłoszenia: 80017 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014 treść
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1:
- Opis projektu
- Rysunki detali
- Przedmiar
- Rzut placu z wymiarami
- Rzut placu z wykazem urządzeń
- Zagospodarowanie placu zabaw
- STWiOR
Załącznik nr 2:   Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunku udziału
Załącznik nr 2a: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3:   Druk oferty
Załącznik nr 4:   Wzór umowy
Załącznik nr 5:   Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
Załącznik nr 6:   Wykaz osób
Załącznik nr 7:   Oświadczenie Wykonawców wspólnych
Załącznik nr 8:   Oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 9:   Wzór informacji o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
Załącznik nr 10: Wzór zobowiązania „podmiotu trzeciego”

 

 
 


Interaktywna Polska