http://www.bip.gov.pl
 
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA SZKOŁY
PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
LEGITYMACJA SZKOLNA
KARTA ROWEROWA
DUPLIKATY DOKUMENTÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
POSZUKIWANI PRACOWNICY
Bilans


 
DUPLIKATY DOKUMENTÓW 
WYDAWANIE DOKUMENTÓW
 
data publikacji:  28-08-2013 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2013 | 13:26
autor dokumentu: Stanisław Brzęk
ostatnio modyfikowal: Stanisław Brzęk

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectw
pobierania opłat za te czynności
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie( format 30x42mm) legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa) oraz dowód opłaty skarbowej.
Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

 Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.
W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (format 45x35 mm) nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania, klasa.
Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
roku ukończenia szkoły / klasy.

Załącznik nr 3 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej

Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.
Termin wykonania duplikatu do 7 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

Powyższe opłaty należy wnosić na konto szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Skibówki 2 d, 34-500 Zakopane,
Nr rachunku: 72 1240 4748 1111 0000 4869 1158
z dopiskiem:
opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa.

 
 


Interaktywna Polska